วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กต ๔๕๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตต ๔๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อน้ำดืื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดืื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1-29 กันยายน 2566) จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง