วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บริเวณซอยวัชรปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง