วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖(ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๒๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2566) จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง