วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการติดฟิลม์ และติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อฉ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะจากต้นทางด้วยหลัก ๓ Rs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณซอยบ้านคุณบุ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายบุญยัง กางโคกกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง