วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการเพิ่มศักยภาย อปพร.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โล่ สายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง