วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเช่าเต็นท์ติดตั้งพร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างตามโครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง