วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการส่งเสริมการใ้ช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง