วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อเทียนพรรษา ชุดไทยธรรม และเทียนแผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเวที ติดตั้งและรื้อถอนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างทำป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง