วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บริเวณซอยวัชรปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถไถ-ฟาร์มเทร็กเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อฉ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)