วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนหกลาง งจ ๖๒๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง