วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ สเปรย์กำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเช้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง