วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถประชาสัมพันธ์) ทะเบียน ยธ ๕๗๕๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง