วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (กลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (อุปกรณ์ประกอบการอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง