วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง จำนวน ๓ ตัว สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยธ ๕๗๕๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง