วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านตาไก่ทึบแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 88-0582 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผม 3835 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง