วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำดื่มระบบอาร์โอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารงานทะเบียนราษฎร์และงานป้องกันเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผก ๑๖๓๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณสามแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง