วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นง ๖๘๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) จำนวน 15 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)