วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายอะคริลิคพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำ ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเข้าเล่มเคลือบปกอัดสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ (ตั้งแต่ววันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖) รวม ๑๗ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง