วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒กศ ๗๗๐ นม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผห-๗๐๘๗ นม. กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกไปวัดศรีษะสิบ หมู่ที่ ๓ ถึงโรงกรองน้ำแร่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง