วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ๒ กส ๘๙๔๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตั้งจ่ายรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหอเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล เพื่อซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณแยกวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง