วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห ๗๐๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถจักยานยนต์ ทะเบียน ๒ กล ๓๐๙๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ขนาด ๑๒x๕ จำนวน ๒ หลัง จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง