วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ขนาด ๑๒x๕ จำนวน ๒ หลัง จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อต้นไม้และไม้ค้ำ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗ - ๐๘๔๖ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อสเปรย์ฉีดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง