วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บริเวณซอยมุขมนตรี ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2566
จ้างเช่าถ่ายเครื่องเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง