วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2566
จ้างป้ายอะคริลิคพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำ ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเข้าเล่มเคลือบปกอัดสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อป้ายอะคริลิคพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง