วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะขนย้ายวัชพืชและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๘๓๕๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณสามแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (กลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง