วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (อุปกรณ์ประกอบการอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง