วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตีนตะขาบ หมายเลข ตท๓๘๐๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท.๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง