วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566) จำนวน 17 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาสกรีนกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บริเวณซอยมุขมนตรี ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง