วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7
20  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย ๕ ถึงซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2
14  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ (โรงกรองน้ำแร่) หมู่ที่ 12
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครนแบบเทท้าย (รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง