วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาติดตั้งโครงกันสาดหน้าต่างและเจาะผนังเบาทำกรอบประตูกระจกและอลูมิเนียมบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย (โอนมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย (โอนมา) ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง