วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถประชาสัมพันธ์) ทะเบียน ยธ ๕๗๕๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังวัดหงส์ ถึงบ่อพักเดิมแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหลังอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)