วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่แสวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถประชาสัมพันธ์) ทะเบียน ยธ ๕๗๕๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง