วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่นกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง