วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสนาม (หญ้าเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบตำบลบ้านใหม่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer) แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำดื่มระบบอาร์โอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารงานทะเบียนราษฎร์และงานป้องกันเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผก ๑๖๓๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง