วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านครูขวัญถึงบ้านยายแปว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม (ถังน้ำพลาสติก ถุงขยะะดำและถุงมือ) โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม (กากน้ำตาลและหัวเชื้อน้ำจุลินทรีย์) โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย 19 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านคุณแป๋ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง