วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านพันโทสายัณห์ ทองระยับ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านเจริญวิวัฒน์วงศ์ (บ้านเลขที่ ๓๗๕) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณทางข้ามทางรถไฟ ถนนไป วนม. ฝั่งกรุงไทย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นง ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนหน้าโรงบริการน้ำแร่ หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกซอยมะขามเฒ่า ๓ ถึงทางไปซอยมะขามเฒ่า ๒ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างบริการเครื่องจักรกล เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินสาธารณูปโภค (อาคารท่อระบายน้ำ) บริเวณลำห้วยยาง ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง