วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กบ ๔๙๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
30  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ๑ กต ๔๕๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง