วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๒ กล - ๑๙๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๒ กล -๙๖๖๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 9 รายการ เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง