วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ส่วนกลาง ๑ กส ๗๗๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสีข้าวจนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก - เทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๙๔๓๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ ๔๙๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยคริสตจักร บ้านนายอำเภอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำปฏิทินประขาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ ๖๘๑๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านน้องขวัญ บ้านเลขที่ 433 ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง