วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อสเปรย์ฉีดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ผก.๑๖๓๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาแะซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง