วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการสิงเสริมสร้างสุขภาวะจิตผู้สุงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง