วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่ววนกลาง ขจ.๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสตว์นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖(ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง