วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องแบบ อปพร. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรียน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านครูขวัญถึงบ้านยายแปว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม (ถังน้ำพลาสติก ถุงขยะะดำและถุงมือ) โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง