วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างจัดเตรีิยมสนามแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง