วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรมกีฬาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องฉีดสารละลายคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการเยี่ยมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครการเยี่ยมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง