วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อค่าอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ยท. ๓๘๗๖ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(ดั้ม) ๘๔-๔๔๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ส่วนกลาง ๑ กส ๗๗๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสีข้าวจนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง