วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กท. ๘๓๕๔ นม. จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจ. ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ ราย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อตามโครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะหินอ่อน (สี่เหลื่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ ถึงลำปรุซอยชื่นกมล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการฝึกวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนิเทศการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง