วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหลังอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่แสวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๙ บ้านโนนอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง