วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ 6817 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๐๔๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.8354 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง