วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมดูดโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๙๔๐ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครน (แบบเทท้าย) (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อเทียนพรรษาแกะสลักลวดลายพร้อมขาตั้งไม้สัก จำนวน ๗ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด พร้อมรถเห่ ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการเสริมสร้างความรู้กฏหมายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการฝ่ายการเมืองและสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกรถชยะทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยทางเข้าโรงเรียนศรีษะละเลิง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)