วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการประปา กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง ตฉ. ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(ตั่งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง