วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรุปและขบวนแห่นางสงกรานต์ จำนวน ๓ งาน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด และรถแห่พร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด สำหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุจัดสถานที่แข่งขันกิจกรรมพื้นบ้าน (มวยทะเล,แข่งเรือพาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง