วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้ออมผู้ใหญ๋ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือตักผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๖๐x๑.๖๐ เมตร เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม) จำนวน ๔๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง