วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ ราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองสุข ถึงบ้านยายดม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถประชาสัมพันธ์) ทะเบียน ยธ ๕๗๕๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง