วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำดื่มระบบอาร์โอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายงานโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมไห้วครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง