วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๕ รายการ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเสื้อแจ็คเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำควาทสะอาด โครงการอบรมคุณธรรมจริยาธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาติดสติกเกอร์ฝ้าติดกระจกของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำซูซิตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง