วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำส่งแรงดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างออกแบบโครงการเขียนแบบโครงการ และรับรองแบบแปลน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit โครงการฝีกอบรมบทบาทหน้าที่สภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง