วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๐๔๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน ๒ ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้่างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมประตูทางเข้า/ออก จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง โครงการฝ฿กอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ฌครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคณกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง