วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะหินอ่อน (สี่เหลื่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ ถึงลำปรุซอยชื่นกมล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการฝึกวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนิเทศการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก - เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผก.๑๖๓๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง