วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอาาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องอัดลม) ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด ๒ ครั้ง/ชั้นมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕.๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟล ตามรายละเอียดบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ lnk Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กบ ๔๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง