วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่นกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกอัดสันกาว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง