วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย ๑๘ ตลอดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อไส้กรองอากาศเครื่องอัดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนและเอกสารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง