วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก - เทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๙๔๓๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ ๔๙๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยคริสตจักร บ้านนายอำเภอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำปฏิทินประขาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ ๖๘๑๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านน้องขวัญ บ้านเลขที่ 433 ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมุขมนตรี 28 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณดำเกิง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมุขมนตรี 17 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางดอน นวรัตน์ ถึงบ้านเลขที่ 126 (คุณฐิติพันธ์) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง