วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอัดจารบีรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
วัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำยางมะตอย CSR - ๒ ขนาดแกลลอน ๒๐ ลิตต (กองช่าง)
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง