วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ.๖๘๑๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สมศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม.
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำผิวดินแบบอัตโนมัติ (ปรับปรุงระบบกรองแบบล้างตัวเองอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง